O nas

Statut

Towarzystwa Przyjaciół Goworowszczyzny

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 • 1

Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych działających w celu nie zarobkowym. W dalszej części statutu zwanej „Stowarzyszeniem”.

 • 2

„Stowarzyszenie” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.

 • 3

Terenem działalności „Stowarzyszenia” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy, z siedzibą w miejscowości Goworowo.

Za granicą „Stowarzyszenie” prowadzi działalność na podstawie przepisów miejscowego prawa.

 • 4

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do wspierania swojej działalności może zatrudniać pracowników.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa.

Stowarzyszenie działa przez organy wskazane w niniejszym statucie.

 • 5

Stowarzyszenie używa pieczęci oraz stempli o treści i kształcie ustalonym przez zarząd Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może wydawać własny organ prasowy oraz inne czasopisma i wydawnictwa regionalne.

Stowarzyszenie wypowiada się w sprawach publicznych.

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych  ich statutem, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Stowarzyszenie może przystępować do stowarzyszeń już istniejących w kraju i zagranicą,  korzystać z innych form współpracy z organizacjami społeczno – politycznymi, urzędami administracji państwowej, placówkami nauko – badawczymi, podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 • 6

Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników .

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA.

 • 7

Misją Stowarzyszenia jest edukacja regionalna społeczności lokalnej poprzez wszechstronną działalność wspierającą społeczności lokalne i grupy społeczne, w szczególności w zakresach:

 1. Kultura, tradycja i dziedzictwo kulturowe:
 2. a) dbałość o zachowanie tradycji, dziedzictwa kulturowego, ich upowszechnianie i promocja
 3. b) podejmowanie wszelkich działań o charakterze kulturalnym w tym m.in.: koncertów, warsztatów artystycznych, festiwali i innych wydarzeń kulturalnych.
 4. c) wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz grup artystycznych (m.in. chórów, zespołów wokalnych i instrumentalnych, tanecznych itp..)
 5. Rozwój lokalny i promocja:
 6. a) inicjowanie przedsięwzięć i działań mających na celu promocję regionów Polski, ich różnorodności i produktów turystycznych.
 7. b) wykorzystanie środków komunikacji medialnej na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej i rozwoju lokalnego.
 8. c) popularyzowanie inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego i społecznego.
 9. Edukacja:
 10. a) działalność w zakresie edukacji kulturalnej i regionalnej oraz wdrażanie programów edukacyjnych, w rozumieniu pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajęć edukacyjnych.
 11. b) podejmowanie wszelkich inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych, w tym także na rzecz członków Stowarzyszenia
 12. c) współdziałanie z jednostkami edukacyjnymi na rzecz poszerzenia ich oferty edukacyjnej
 13. d) działalność zmierzająca do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich
 14. Kultura fizyczna, sport i turystyka
 15. a) upowszechnianie i promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, dążenie do ich rozwoju.
 16. b) promocja zdrowego i aktywnego wypoczynku
 17. Ochrona środowiska i ekologia
 18. a) podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska, wdrażanie rozwoju zrównoważonego oraz propagowanie świadomości ekologicznej
 19. b) integracja środowisk ekologicznych
 20. c) stwarzanie warunków do lepszego wykorzystania walorów przyrodniczo – krajobrazowych kraju, a w szczególności obszarów w dolinie rzek Orz i Narew
 21. Wykluczenie społeczne i zawodowe
 22. a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób, oraz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem
 23. b) przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej i zawodowej (w tym dyskryminacji kobiet oraz osób niepełnosprawnych)
 24. c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym w szczególności aktywizacja zawodowa i społeczna
 25. d) podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji społecznej
 26. e) prowadzenie działań zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy poprzez świadczenia szkoleniowe i doradcze na rzecz osób bezrobotnych.
 • 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. poznawanie i pielęgnowanie dorobku kultury i historii, a także podejmowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, a także ich kompleksowa obsługa.
 2. organizowanie koncertów, konkursów, festiwali, festynów oraz innych wydarzeń kulturalno-społecznych, a także imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym także na zasadzie wymiany młodzieży.
 3. wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne grup artystycznych i inicjatyw społecznych.
 4. działalność wydawniczą
 5. wdrażanie projektów z zakresu edukacji, integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji.
 6. promocję produktów turystyczno-kulturowych, działalność reklamową prowadzoną bezpłatnie, a także na zasadzie płatnej działalności statutowej
 7. współpracę ze wszystkimi podmiotami, których cele i działania są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 • 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą o podobnych celach działania.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

 • 10

O przynależności do Stowarzyszenia decyduje zgłoszenie pisemnej deklaracji i podjęcie przez Zarząd uchwały o członkostwie.

 • 11

Członkowie dzielą się na:

Członków zwyczajnych,

Członków wspierających,

Członków honorowych.

 • 12

Tylko członkowie zwyczajni mają bierne i czynne prawo wyborcze oraz głos stanowiący na zebraniach

 • 13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski lub innego kraju, popierająca czynne cele Stowarzyszenia dający gwarancję aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 • 14

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, bez względu na siedzibę w kraju czy za granicą.

 • 15

Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

Członek honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 • 16

Członkowie wspierający mają prawo do uczestnictwa  w zebraniach i zjazdach Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz mogą brać udział w jego działalności. Członkowie honorowi posiadają prawo do korzystania z rożnych form Stowarzyszenia, a ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo posiadać legitymację wydaną przez  Stowarzyszenia.

 • 17

Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani:

 • dbać o rozwój Stowarzyszenia i realizację jego celów,
 • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz  Stowarzyszenia,
 • płacić regularnie składki członkowskie.
 • 18

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 • skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 1-go roku pomimo 2-krotnych pisemnych upomnień

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA.

 • 19

Władzami naczelnymi są:

Walne Zabranie Członków,

Zarząd Stowarzyszenia,

Komisja Rewizyjna.

 • 20

Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 (cztery) lata.

 • 21

Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od postanowień Walnego Zebranie Członków.

Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji; liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekraczać połowy członków pochodzących z wyboru

 • 22

Najwyższą władza towarzystwa jest Walne Zebranie Członków

Uczestnikami Zjazdu z głosem stanowiącym są członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.

 • 23

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia  natomiast Zebranie Nadzwyczajne może być zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 • 24

W zaproszeniu na Walne Zebranie Członków należy podać 2 terminy w oznaczonym czasie (co najmniej w odstępie 15 minut po pierwszym terminie).

 • 25

Uchwały Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy Członków. Zebranie  w drugim terminie odbywać się będzie po upływie 15 minut od pierwszego terminu. Uchwały Walnego Zebrania Członków w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę obecnych Członków.

 • 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

 • udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej,
 • odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 • określanie głównych kierunków działalności  Stowarzyszenia,
 • podejmowane uchwał dotyczących zmian statutu,
 • podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.
 • 27

Zarząd Stowarzyszenia jest centralnym organem wykonawczym kieruje jego działalnością i odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

 • 28

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 9 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków.

Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie: prezesa, 2 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza oraz członków.

Uzupełnienie składu Zarządu w liczbie nie większej niż 1/3 składu dokonać może Zarząd Stowarzyszenia.

 • 29

Do kompetencji zarządu Stowarzyszenia należą:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • podejmowane decyzji o podstawowych sprawach majątkowych, gospodarczych, i finansowych.
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • rozpatrywanie spraw dotyczących bieżących zadań Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i ustalenie sposobu wyboru władz,
 • określenie wysokości składki członkowskiej,
 • ustalenie zasad działania Stowarzyszenia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
 • prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia.
 • 30

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwołuje prezes nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej połowy ich członków i zapadają one zwykłą większością głosów, w razie równości głosów decyduje głos prezesa.

 • 31

Komisja Rewizyjna składa się z nie miej niż z trzech osób.

Komisja rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.

W posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia uczestniczy Przewodniczy Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym lub delegowany przez niego członek Komisji.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym Stowarzyszenie. Dokonuje co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej, finansowej i gospodarczej.

Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

Organizację pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

W przypadku wykluczenia lub śmierci członka Komisji w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych członków w ten sposób, nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 • 32

Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej 3 Członków.
W przypadku równej liczby głosów „za” i ” przeciw” decyduje głos przewodniczącego Komisji.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.

 • 33
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
 2. a) fundusze
 3. b) ruchomości
 4. Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
 • składek członkowskich,
 • dotacji, zapisów i darowizn,
 • dobrowolnych zbiórek publicznych,
 • dochód z działalności gospodarczej.
 • 34
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a dochody z tej działalności

przeznaczane są wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.

 1. Zarząd Stowarzyszenia określa formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Stowarzyszeniu.
 • 35
 1. Do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia Zarząd może powoływać pełnomocnik.
 2. Pełnomocnicy prowadzący działalność gospodarczą są uprawnieni do występowania

w imieniu Stowarzyszenia, w ramach udzielonego upoważnienia.

 1. Pełnomocnicy prowadzący działalność gospodarczą składają Zarządowi okresowe

sprawozdania z tej działalności.

 1. Kontrolę nad działalnością gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 • 36
 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu oraz każdorazowo Skarbnik Stowarzyszenia.
 2. Gospodarka majątkiem i funduszami Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie ustalonego okresowo budżetu, obejmującego dochody i wydatki Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

 • 37

Zmiana Statutu Stowarzyszenia w pierwszym terminie może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

W drugim terminie zmiany statutu są podejmowane zwykłą większością głosów spośród członków obecnych na Walnym Zebraniu.

 • 38

Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 • 39

W razie rozwiązania się Stowarzyszenia jego majątek zostanie przekazany  na cele określone przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

 • 40

Dla przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje trzyosobową Komisję Likwidacyjną oraz ustala tryb przeprowadzenia likwidacji.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 • 41

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia Statutu.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne.

Zarząd

Władze Towarzystwa Przyjaciół Goworowszczyzny:

 • Agata Majk – prezes zarządu
 • Jolanta Gryczka – wiceprezes
 • Krystyna Drabot – wiceprezes
 • Barbara Kuczyńska – skarbnik

Członkowie:

 • Agnieszka Kosiorek
 • Karolina Zacharek
 • Renata Rabuczewska
 • Krystyna Mucińska

Zaproszenie do współpracy

Zapraszamy miłośników Goworowszczyzny, wolontariuszy, mieszkańców regionu do współpracy przy realizacji projektów prowadzonych przez Towarzystwo.

Kontakt: Tel.: 29 761 52 46 e-mail: goworowszczyzna@op.pl

Partnerzy

Przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych i społecznych z Towarzystwem współpracowali:

 • Koło Gospodyń Wiejskich z Lipianki
 • Grupa Rolników „Sąsiad”.
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Sąsiad”
 • Młodzieżowy Klub Z-Orz-a z Goworowa
 • Zakopane Talenty z Goworowa
 • Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych w Warszawie
 • Społeczny Instytut Ekologiczny w Warszawie
 • placówki oświatowe z terenu gminy Goworowo
 • Grupa Kobiet Aktywnych z Brzeźna

Finansowo – wspólne działania wspierają: Powiat Ostrołęcki, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Fundacja Wspomagania Wsi, Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.